Levná nabídka zájezdů.

Všeobecné podmínky

 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY Lukas Tours
I.
ÚVOD
Cestovní agentura (dále jen CA) je provozovatelem internetového portálu www
.lukastours
.cz.
Na těchto stránkách nabízí a zprostředkovává zájezdy renomovaných cestovních kanceláří
(dá
le jen CK), s kterými má uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů.
Spolupracujeme s CK, které mají uzavřené pojištění proti úpadku a ve většině fungují na
českém trhu mnoho let. Doklad o pojištění cestovní kanceláře, je zasílán zákazníkovi spole
čně
s cestovní smlouvou.
II.
NABÍDKA ZÁJEZDÚ A CENY.
CA nabízí a prodává zájezdy za stejných podmínek jako pořádající CK, včetně
veškerých
slev
, věrnostních bonusů, akčních výhod
. Nabídka
zájezdů je aktualizována na základě dat
pořádající cestovní kanc
eláře.
Vzhledem k objemu zadávaných dat CA nezaručuje
stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. CA si
vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu
zájezdů do databáze serveru
, i po rezervaci.
CA nezodpovídá za případné změny, které
proběhnou po aktualizaci a to jak v cenách, tak v termínech. Závazné jsou pouze informace
uvedené na cestovní smlouvě, která je podepsaná kupujícím a prodávajícím
a cestovní pokyny
zaslané cestovní
kanceláří
.
CA nenese odpovědnost za případné škody klienta vzniklé v
souvislosti s nepřesnými daty na stránkách CA
III.
REZERVACE A OBJEDNÁVKA
Každý zákazník může na stránkách lukastravels.cz, telefonicky nebo poštou nezávazně
objednat neomezený počet z
ájezdů. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří u pořádající
CK, zda je zájezd volný a nezávazně zájezd rezervuje na zákazníkovo jméno. Pokud zájezd
volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba předběžné
rezervace bývá zpravi
dla několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin.
V
případě Last minute se může stát, že informace na serveru nejsou kompletní, CA upřesní
zákazníkovi údaje, dle informací z pořádající CK.
Okamžitě po vytvořen
í rezervace
kontaktuje
CA záka
zníka a sdělí mu, do kdy je zá
jezd rezervován a celkovou cenu
zájezdu.
Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd objedná, či nikoli.
Objednávky, které jsou neúplné, bez telefonního čísla, případně rozporuplné si CA vyhrazuje
právo odmí
tnout a to i bez odpovědi.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA a
souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami CA.
 
IV.
CESTOVNÍ SMLOUVA
Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle do
CA jména cestujících
osob, data narození, kontaktní adresu, telefon, případně čísla pasů. CA vyplní smlouvu
příslušné CK a zašle ji zákazníkovi k podpisu společně se všeobecnými podmínkami
pořádající CK a dokladem o pojištění CK. Tyto dokumenty jsou zasl
á
ny, dle dohody, e
-
mailem
nebo poštou. CA informuje zákazníka o termínu, do kdy musí být doručena
podepsaná cestovní smlouva, společně s dokladem o platbě, zpět do CA. Termíny pro platbu a
doručení podepsané cestovní smlouvy jsou pro klienta závazné a CA ne
ní odpovědna za
zpožděné platby (z
e strany CK může dojít ke stornování
rezervace nebo zájezdu).
Svým podpisem cestovní smlouvy zákazník souhlasí s obsahem cestovní smlouvy, se
všeobecnými obchodními podmínkami CA a stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvoř
ící
součást cestovní smlouvy.
Cestovní smlouva nabývá na účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany pořadatele
zájezdu.
Pokud ve zcela
výjimečném
případu CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi
neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však ne
má nárok na náhradu škody.
CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za
následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.
CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout p
řeklepem či
chybou při
zadávání dat do systému.
V.
ÚHRADA
ZÁJEZDU
Nikdy neplatíte před podepsáním cestovní smlouvy!
Závazná je vždy cena uvedená na cestovní smlouvě. Pokud d
ojde k nesprávnému vyplnění
ceny na cestovní smlouvě chybou CA nebo zákazníka (nesprávný výpočet, přepsání), platí
cena, která by byla stanovená správným výpočtem a je následně potvrzena ze strany
pořádající CK.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením
zálohy (ve výši dle požadavků pořádající CK)
a zaplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Záloha musí být zaplacena
do doby rezervace stanovené pořádající CK.
Zájezdy typu „last minute“ a zájezdy s datem odjezdu kratším než 1 měsíc od ob
jednání, hradí
zákazník jednorázově v plné výši.
Platba probíhá, dle dohody se zákazníkem a s ohledem k časovým možnostem rezervace,
vložením v hotovosti na účet CA, převodem z účtu zákazníka na účet CA, hotově na pobočce
CA, případně po dohodě s CA přímo
na účet pořádající CK.
CA není odpovědná za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Jakákoliv
platba se bere za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA, případně
pořádající CK nebo složena hotově na pobočce CA.
V
e výjimečných případech se může stát, že pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V
takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na vrácení všech
uhrazených plateb. Zákazník v tomto případě nemá právo na náhradu škody.
 
VI.
CESTOVNÍ DOKLADY
Zákazník obdrží doklady a informace, které jsou potřebné pro účast na zájezdech až po
úplném uhrazení zájezdu a to cca 7 dnů před odjezdem. Letenky, ubytovací poukazy,
doklad o
pojištění CK, cestovní pojištění obvykle obdrží na letišti
od pracovníka pořádající CK.
Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro
cesty v Shengenském prostoru. Pro různé destinace je stanovena rozdílná minimální platnost
cestovního pasu po návratu ze země. U většiny de
stinací se jedná minimálně o 6 měsíců.
Bližší informace si můžete ověřit na stránkách Ministerstva zahraničí České republiky
www.mzv.cz. Za neudělení víza cestujícím nenese CA či pořádající CK žádnou odpovědnost.
VII. STORNOPOPLATKY
Do okamžiku zapl
acení zálohy nebo podpisu smlouvy bez stornopoplatků.
Po uzavření cestovní smlouvy a zaplacení zálohy nebo celé částky dle storno
podmínek
pořádající CK.
Odstoupení od cestovní smlouvy musí být provedeno písemně, podepsáno objednavatelem na
e-mailovou adresu info@lukastours.cz
.
VIII. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ
U některých zájezdů je nutné si nejdříve ověřit volnou kapacitu u zahraničního partnera
(hotel) pořádající CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat, dle podmínek
pořádající CK, až 100% zálohu je
ště před rezervací zájezdu. Při úspěšné rezervaci se ihned
stává závaznou a vztahují se na ni storno podmínky pořádající CK. V případě neúspěšné
rezervace je záloha neprodleně vrácena nebo převedena na jiný zájezd, dle výběru klienta.
I
X. REKLAMACE
Ze zákona CA nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a nemůže jejím jménem řešit
reklamace. Zákazník musí bezodkladně uplatnit svou reklamaci u pořádající CK nejpozději do
3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil ode dne
, kdy měl být
zájezd ukončen, podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA,
která ji nejpozději do 3 dnů postoupí příslušné CK.
O způsobu vyřízení reklamace bude zákazn
ík vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s
jejich reklamačním řádem.
 
X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zákazníků CA jsou chráněny dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Od zákazníků vyžadujeme pouze údaje nutné k vyřízení obje
dnávky.
Zákazník poskytnutím svých údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou,
zpracováním a uchováváním svých osobních údajů CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro
potřeby CA
.
Vytvářím objednávku...