Levné zájezdy

Všeobecné podmínky/GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY Lukas Tours platnost od 25.5.2018

 

I.

ÚVOD

Provozovatel Veronika Kučerová, Trnová 336, Trnová, 33013. IČO: 67885926.

Cestovní agentura (dále jen CA) je provozovatelem internetového portálu www.lukastours.cz.

Na těchto stránkách nabízí a zprostředkovává zájezdy renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), s kterými má uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů.

Spolupracujeme s CK, které mají uzavřené pojištění proti úpadku a ve většině fungují na českém trhu mnoho let. Doklad o pojištění cestovní kanceláře, je zasílán zákazníkovi společně s cestovní smlouvou.

 

II.

NABÍDKA ZÁJEZDÚ A CENY.

CA nabízí a prodává zájezdy za stejných podmínek jako pořádající CK, včetně

veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod.

Nabídka zájezdů je aktualizována na základě datpořádající cestovní kanceláře.

Vzhledem k objemu zadávaných dat CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách.

CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdů do databáze serveru, i po rezervaci.

CA nezodpovídá za případné změny, které proběhnou po aktualizaci a to jak v cenách, tak v termínech. Závazné jsou pouze informace uvedené na cestovní smlouvě, která je podepsaná kupujícím a prodávajícím a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

CA nenese odpovědnost za případné škody klienta vzniklé v souvislosti s nepřesnými daty na stránkách CA

 

III.

REZERVACE A OBJEDNÁVKA

Objednat zájezd, služby může jakákoliv osoba starší 18. let.

Každý zákazník může na stránkách lukastravels.cz, telefonicky nebo poštou nezávazně objednat neomezený počet zájezdů. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří u pořádající CK, zda je zájezd volný a nezávazně zájezd rezervuje na zákazníkovo jméno. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba předběžné rezervace bývá zpravidla několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin.

V případě Last minute se může stát, že informace na serveru nejsou kompletní, CA upřesní zákazníkovi údaje, dle informací z pořádající CK. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje CA zákazníka a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován a celkovou cenu zájezdu.

Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd objedná, či nikoli.

Pokud klient nedodrží uvedené termíny (den i hodinu), zaslání podepsané smlouvy, jakožto i platby (zálohy i doplatku) nenese agentura odpovědnost za stornování rezervace, či zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře.

Objednávky, které jsou neúplné, bez telefonního čísla, případně rozporuplné si CA vyhrazuje právo odmítnout a to i bez odpovědi.

 

IV.

Platba

Platba zájezdu je závislá na podkladech zaslaných klientovi s návrhem smlouvy o zájezdu. Z pravidla klient hradí 50% zájezdu při uzavření návrhu smlouvy o zájezdu a 50% do měsíce před nástupem na zájezd, pokud není uvedeno v podkladech pro platbu jinak.  Zájezdy v režimu Last minute, či do měsíce před nástupem na zájezd hradí klient 100% hodnoty zájezdu (včetně všech služeb uvedených na smlouvě o zájezdu).
Platba probíhá na účet cestovní kanceláře či cestovní agentury, popřípadě složením částky hotově v provozovně Agentury. Proti složení částky na účet/ bankovnímu převodu Agentura nevystavuje doklad o zaplacení. Zákazníkovi jako doklad o zaplacení slouží výpis z účtu. Ve specifických případech může Agentura požádat klienta o složení / převod částky přímo na účet pořádající cestovní kanceláře.
U zájezdů na vyžádání – tj. zájezdů, které musí cestovní kanceláře vyžadovat přímo u zahraničních klientů, je Agentura oprávněna požadovat až 100% platby zájezdu předem před uzavřením návrhu na smlouvu o zájezdu.
Pokud je zájezd zrušen, popřípadě pokud zájezd na vyžádání není již volný / možný klientovi prodat (zejména zájezdy na vyžádání), zavazuje se Agentura k bezodkladnému vrácení složené částky klientovi zpět na účet.

 

V.

Odbavení

Veškeré příslušné cestovní doklady (jako: poukaz, vouchery, pokyny na cestu, pojištění, letenky atd.) dodá klientovi Agentura, popřípadě pořádající cestovní kancelář.  Odbavení je zpravidla doručováno klientovi týden před nástupem na zájezd a to obratem od obdržení odbavení od cestovní kanceláře. Agentura nenese odpovědnost za pozdní dodání odbavení způsobené cestovní kanceláří.

 

VI.

Storno podmínky zájezdů

Agentura si neúčtuje storno poplatky ze zrušených zájezdů klientem. Na zájezdy se vztahují storno podmínky cestovní kanceláře, která zájezd pořádá.
Výjimku tvoří prodej samostatných služeb a ostatního, kde činní storno poplatek výši skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 100% hodnoty služby.

 

VII.

Reklamace

Reklamace na zájezd je třeba řešit s pořádající cestovní kanceláří, nejlépe ihned u zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu, popřípadě je třeba zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1. měsíce od návratu ze zájezdu). Agentura nenese odpovědnost za nedodržení smlouvy o zájezdu a nabídnutých služeb, je však zákazníkovi vždy plně nápomocna tyto situace řešit.
Reklamace na služby agentury jsou přijímány písemně (poštou na adresu sídla firmy, popřípadě e-mailem: info@lukastours.cz a jsou vyřizovány v zákonné lhůtě.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: https://adr.coi.cz/cs Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

VII.

Ochrana a zpracování osobních údajů

 Agentura se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v rámci platných právních předpisů.
Osobní údaje budou předány zajišťující cestovní kanceláři pro plnění smlouvy a jejích všeobecných podmínek, popřípadě třetí straně pouze za účelem plnění dle těchto obchodních podmínek. Taktéž je může využít pouze Agentura pro své marketingové účely. Nemůže je však z důvodů marketingu předat třetí osobě.

 

 

Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo, objednané zboží / služba, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží / služby, informace o provedené platbě, údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky („Osobní údaje“) správcem společností Veronika Kučerová , IČ 67885926 , se sídlem Trnová 336, Trnová, PSČ 33013 („Správce“), a to pro účely uzavření smlouvy o zájezdu, případně jakékoliv jiné obdobné smlouvy se subjektem údajů.

Subjekt údajů souhlasí, aby Správce prováděl zpracovávání Osobních údajů sám, případně, aby pověřil zpracováváním Osobních údajů společnost Anchoice CZ s.r.o., IČ 29057680, se sídlem Moskevská 55/26, Liberec, PSČ 46001 na základě smlouvy o zpracovávání osobních údajů („Zpracovatel“).

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny příslušné cestovní kanceláři, pořadateli zájezdu a to zejména za účelem realizace smlouvy o zájezdu.

Subjekt údajů prohlašuje a zaručuje, že:

  • veškeré jím sdělené Osobní údaje jsou přesné a pravdivé
  • je si vědom, že není povinen Osobní údaje poskytnout; tyto poskytuje dobrovolně
  • je si vědom svých práv podle § 12 (Přístup subjektu údajů k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • si je vědom, že se může se svými podněty obrátit přímo na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny Osobní údaje v rozsahu uvedeném subjektem údajů shromažďovány a zpracovávány pro účely uzavření smlouvy o zájezdu, případně jakékoliv jiné obdobné smlouvy dle projevu vůle subjektu údajů a dále pro tvorbu databáze stálých a potenciálních zákazníků, marketingové účely, jakož i pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 15 (patnácti) let.

Prohlášení & Informace Správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické či právnické osoby (zejména Zpracovatel), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Subjekty osobních údajů mají po dobu platnosti souhlasu právo přístupu ke zpracovávaným Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování Osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování Osobních údajů. Žádosti týkající se Osobních údajů se podávají u Správce. Nevyhoví-li Správce žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Subjekt údajů nebo jiná osoba dotčená ochranou Osobních údajů jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Správce nebo Zpracovatele. Kontaktní spojení jsou uvedena na webových stránkách Správce.

Prostředky a způsob zpracování údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou v rozsahu uvedeném subjektem údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně technickými prostředky v sídle Správce a Zpracovatele.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdíte odesláním objednávkového formuláře. Odesláním objednávky dále zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami CA.

 

Vytvářím objednávku...